องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สาสน์จากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม

สภาพทั่วไป
 

 

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

          องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 4 บ้านโคกไม้ตาย ตำบลสระตะเคียน  อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30330 เบอร์โทรศัพท์ 044457286 ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเสิงสาง 6 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ          จดตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต้              จดตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมาและอำเภอตาพระยา

ทิศตะวันออก     จดตำบลกุดโบสถ์อำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตก      จดตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

รูปภาพที่ 1 แผนที่ภายในตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

มีพื้นที่ประมาณ  273 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 170,887 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

                   ลักษณะภูมิประเทศของตำบลสระตะเคียน เป็นพื้นที่ดอน และราบลุ่ม บางส่วนพื้นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านสระตะเคียน และหมู่ที่ 8 บ้านใหม่ พื้นที่จะติดกับอุทยานแห่งชาติทับลาน มีลำน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านคือ ลำมาศความสูงจากระดับน้ำทะเล 270 - 340 เมตร พื้นที่ป่าทั้งหมด 86,000 ไร่

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมีความแห้งแล้งประกอบด้วย 3 ฤดู คือ             

          ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมิถุนายน สภาพอากาศแห้งแล้งแต่ไม่รุนแรงมากนักเนื่องจากยังมีพื้นที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติทับลาน อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส

          ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม โดยรับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เฉลี่ยน้ำฝน 1011.82 มม./ป

          ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม เดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลมาจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมอากาศค่อนข้างหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 18 องศาเซลเซียส

เขตการปกครองและประชากร

          องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น  11,592 คนแยกเป็นชาย 5,858 คน เป็นหญิง 5,734 คน และมีจำนวนครัวเรือน 3,064 ครัวเรือน

ตารางที่ 1  ข้อมูลประชากร จำแนกตามเขตการปกครอง

 

             ข้อมูลจาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมา ณ เดือนมีนาคม 2558

ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา