องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สาสน์จากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพทางเศรษฐกิจ

          อาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย ข้าว ข้าวโพด หม่อน และยางพาราบางส่วน  ขนาดการถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยประมาณ 25 ไร่/ครัวเรือน สิทธิในที่ดินทำกิน สปก.4-01 ร้อยละ 95 , นส 3ก. ร้อยละ 5 พื้นที่ทำการเกษตร 45,010 ไร่


          หน่วยธุรกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนมีดังนี้

                   1. ปั๊มน้ำมัน (รวมปั๊มหลอด)       จำนวน           9        แห่ง

                   2. ร้านขายของชำ                   จำนวน            104     แห่ง

                   3. โรงสีข้าว                           จำนวน           4        แห่ง       

                   4. ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์             จำนวน           7        แห่ง

                   5. ร้านตัดผม , เสริมสวย            จำนวน           8        แห่ง

                   6. ลานมัน                             จำนวน           5        แห่ง

                   7. โรงงานอุตสาหกรรม (แป้งมัน)   จำนวน           1        แห่ง

          กลุ่มอาชีพต่างๆ ของตำบลสระตะเคียน

          ในพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา การรวมกลุ่มของประชาชน จำนวน 24 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต       ที่ตั้ง     บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1

กลุ่มที่ 2 กลุ่มเลี้ยงสุกร                       ที่ตั้ง     บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1

กลุ่มที่ 3 แม่บ้านเพาะเห็ดนางฟ้า           ที่ตั้ง     บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 2

กลุ่มที่ 4 กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด                    ที่ตั้ง     บ้านโคกไม้ตาย   หมู่ที่ 4

กลุ่มที่ 5 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต       ที่ตั้ง     บ้านหนองไข่น้ำ  หมู่ที่ 5

กลุ่มที่ 6 กลุ่มตัดเย็บผ้า                       ที่ตั้ง     บ้านหนองไข่น้ำ  หมู่ที่ 5

กลุ่มที่ 7 กลุ่มเลี้ยงสุกร                        ที่ตั้ง     บ้านหนองไข่น้ำ  หมู่ที่ 5

กลุ่มที่ 8 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขุน       ที่ตั้ง     บ้านหนองไข่น้ำ  หมู่ที่ 5

กลุ่มที่ 9 กลุ่มเย็บผ้าปิดจมูก                  ที่ตั้ง     บ้านหนองไข่น้ำ  หมู่ที่ 6

กลุ่มที่ 10        กลุ่มเพาะเห็ดฟาง           ที่ตั้ง     บ้านบุงิ้ว          หมู่ที่ 7

กลุ่มที่ 11        กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า            ที่ตั้ง     บ้านบุงิ้ว          หมู่ที่ 7

กลุ่มที่ 12        กลุ่มเลี้ยงไหม                 ที่ตั้ง     บ้านบุงิ้ว          หมู่ที่ 7

กลุ่มที่ 13        กลุ่มเลี้ยงสุกร                 ที่ตั้ง     บ้านใหม่          หมู่ที่ 8

กลุ่มที่ 14        ออมทรัพย์เพื่อการผลิต      ที่ตั้ง     บ้านใหม่          หมู่ที่ 8

กลุ่มที่ 15        กลุ่มเลี้ยงแพะ                 ที่ตั้ง     บ้านใหม่          หมู่ที่ 8

กลุ่มที่ 16        กลุ่มเลี้ยงแพะ (กลุ่มที่ 2)     ที่ตั้ง     บ้านใหม่          หมู่ที่ 8

กลุ่มที่ 17        กลุ่มเลี้ยงวัว                     ที่ตั้ง     บ้านคลองศรีสุข  หมู่ที่ 9

กลุ่มที่ 18        กลุ่มเย็บผ้า                      ที่ตั้ง     บ้านคลองศรีสุข  หมู่ที่ 9

กลุ่มที่ 19        กลุ่มเลี้ยงหมู                    ที่ตั้ง     บ้านคลองศรีสุข  หมู่ที่ 9

กลุ่มที่ 20        กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร                 ที่ตั้ง     บ้านคลองศรีสุข  หมู่ที่ 9

กลุ่มที่ 21        ออมทรัพย์เพื่อการผลิต        ที่ตั้ง     บ้านคลองศรีสุข  หมู่ที่ 9

กลุ่มที่ 22        กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร                  ที่ตั้ง     บ้านคลองศรีสุข  หมู่ที่ 11

กลุ่มที่ 23        กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน            ที่ตั้ง     บ้านหนองใหญ่   หมู่ที่ 12

กลุ่มที่ 24        กลุ่มพัฒนาสตรีตำบล