องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สาสน์จากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ + นายชนดิลก  นินทราช
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 090-2762101
  อีเมล์ + Admin@sratakien.go.th
 
  ชื่อ +

นายสวงศ์  เกิดมงคล

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 085-2024267
  อีเมล์ + Adminsao@sratakien.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายวีรชัย   สงวนรัมย์

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 086-2472700
  อีเมล์ +
 
  ชื่อ + นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
  โทรศัพท์ + 086-2533867
  อีเมล์ + Adminoffice@sratakien.go.th
 
 
  ชื่อ + นางสาวญาณทิพย์  กัญจรัส   
  ตำแหน่ง +

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทรศัพท์ + 081-9670357
  อีเมล์ + Adminfinance@sratakien.go.th
 
 
  ชื่อ + นายธวัชชัย  อังกระโทก
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 081-9992265
  อีเมล์ + Adminyota@sratakien.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายวีรชัย   สงวนรัมย์

  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  โทรศัพท์ + 089-5846392
  อีเมล์ + Adminedu@sratakien.go.th
 
 
  ชื่อ + นายวงศ์สถิตย์ สมสูง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
  โทรศัพท์ + 089-5846392
  อีเมล์ + Adminagr@sratakien.go.th
 
 
  ชื่อ + นางรินดา ถ้ำกลาง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 062-6529842
  อีเมล์ + Adminhealth@sratakien.go.th

 
  ชื่อ + นางสาวสุภาพร  แทนคำ
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 081-5134090
  อีเมล์ +