องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สาสน์จากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม

สภา อบต.
 

นายสายันต์  เสริมสิริอำพร
 ประธานสภา อบต.
 
 
นายฉลวย  แหว่กระโทก นายสวงศ์  เกิดมงคล
 รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.
 
 
 
นายสมพงษ์  ชำนาญกิจ 
นายสะท้อน  แยกกระโทก 
 นายเอกชัย  ใหญ่กระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2


 

นายสุระพงษ์ เรืองกระโทก
 นายฉลวย  แหว่กระโทก  นางแหม๋ว  ใจชอบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
นายพจนารถ  สีสังข์ นางประกอบ กิจหรรษาวงศ์   
นางช้อ  แคะสูงเนิน
นางละมุล  เฉื่อยกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
 


 
นายสมชัย  เคนไธสง  นางสาวบุญช่วย หน่อยกระโทก นายปรีชา ราชสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8

 


 นางฉลาม  มนุษย์ชาติ  นายประจักร  ผัดครบุรี  นายจักรพงศ์  เรืองประคำ นายกล่อม คับงูเหลือม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10 
นายเมา  ชุมหิรัญ นายวิชาญ ปาปะเก  นายสายันต์ เสริมสิริอำพร นางปณิลชาศ์  สุมังเกษตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12

 


นายสำลี  วุทธา นางสาวบัวริม  ยี่กระโทก
นายอนุชาติ จันทร์สิงห์
นางจำเรียง  เรืองวิเศษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14
นางบัวลอย  แหล่กระโทก  
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15