องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สาสน์จากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม

กองคลัง
 
 

   นางสาวญาณทิพย์  กัญจรัส   

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง
   
   นางสาวญาณทิพย์  กัญจรัส   
นางนุชิดา  สุทโท
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
นางกรรณิกา  เนตรทิพวัลย์      นางปิยนันท์  อั้นกระโทก   
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     
 นางพิมทิพา  เกษีสังข์ นายทินกร โลจรัส นายวิชัย ซึมกระโทก
 ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ