องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สาสน์จากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม

กองช่าง
 
     
  นายธวัชชัย  อังกระโทก  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
   
 
-ว่าง-  นายเสถียร  ศรีสง่า นายอรรถพล  มุ่งเจียกกลาง
นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผช.นายช่างโยธา
     
 นายวิทยา  จีบค้างพลู    นายพิพัฒน์  ชำนาญกิจ       นายพยุง  สอดกระโทก
 คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป