องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สาสน์จากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
     
 

นายวีรชัย  สงวนรัมย์

 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
     
นางสาวเปรมกมล  ประทุมโม นางสาวสุภาพร  สายสุนทร นางสาวสุดารัตน์  ศิริเลิศ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
นางรัฐนันท์  ชูขุนทด  นางธีรนุช  ปลิงกระโทก 
นางโสภิณ  โยกกระโทก  
 ครู ครู
 ครู  
     
นางอัจฉริยา  ชาชุมวงศ์ นางสาวกิฬาวะตรี  วรรณเสถียร นางสาวจีรภา  ชมนาวัง
ครู  ครู ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
นางคำนึง  เสวกานันท์ -ว่าง- นางสาวธนัญญา  เพิงกระโทก
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
   
 
 นางสาวเบญจพร  ดุลโคกสูง 
นางประภัสสร พนมใส นางสาวบีญาวรรณ  โฮนกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก


 
 
 นางสาวบวรลักษณ์  ใจชอบ 
 
ผู้ดูแลเด็ก