องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สาสน์จากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม

กองส่งเสริมการเกษตร
 
     
   นายวงศ์สถิตย์ สมสูง  
   ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร  
     
ว่าง นายคณาธิป  สามกระโทกว่าง นายกิตติศักดิ์  กมลรัมย์  
นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไป
     
 นายอรุณ  ราชสุข นายสถาพร  วัดกระโทก    
คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป