องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สาสน์จากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 


วิสัยทัศน์

"สระตะเคียนถิ่นคนดี สามัคคีพัฒนา มุ่งมั่นการศึกษา ชาวประชาสุขใจ"

พันธกิจ(Mission)

      1. เสริมสร้างชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

      2. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

      3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

      4. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

      5. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี